การแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดา ครั้งที่ 1
12 ต.ค. 63 10:31 น. 369 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

       สมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แคนาดา (Canadian Mathematical Society) กำหนดจัดให้มีกิจกรรมสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แคนาดารายการ COMC (Canadian Open Mathematic Challenge) ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนไทย และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสบการณ์และพื้นฐานองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป ซึ่งการสอบแข่งขัน COMC ดังกล่าว เป็นการสอบแข่งขันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และกำหนดให้มีการสอบ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถสมัครสอบแข่งขัน ได้ที่ https://bit.ly/35T3XQI ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. สำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน CMO (Canadian Mathematical Olympiad) ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.canadianmaththailand.com

      สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวน น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ที่มีความสนใจ สมัครเข้ารับการแข่งขันตามช่องดังกล่าว