ประชาสัมพันธ์การรับเครื่องหมายเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ประจำปี 2559 และ 2560
21 ก.ย. 63 16:44 น. 197 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ในการประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรให้แก่ครูอาวุโส ประจำปี 2559 และ 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งท่านมิได้เข้าเฝ้าฯ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดส่งเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นั้น

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ครูอาวุโส ประจำปี 2559 และ 2560 ติดต่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรดังกล่าว ณ งานคุรุสภา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการรับ และหากไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ให้แสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและรับมอบอำนาจ ทั้งนี้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

สามารถตรวจสอบรายชื่อและหนังสือมอบอำนาจตามเอกสารที่แนบไว้