ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2563
17 ก.ย. 63 14:57 น. 469 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดีและมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด จังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา โดยส่งแบบขอรับทุนฯ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ต่อไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาได้ตามเอกสารที่แนบ