ประกาศผลการประเมินคัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลาประจำปีพุทธศักราช 2563
27 ส.ค. 63 16:37 น. 499 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประเมินคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เพื่อให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองเป็นที่ยอมรับ และศรัทธาของชุมชนและส่งเสริมผู้ที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานได้เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รักษาเกียรติประวัติ คุณงามความดีให้คงอยู่ตลอดไป 

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประเมิน คัดเลือก โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ตามประกาศที่แนบมาด้วย