ขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
26 ส.ค. 63 12:43 น. 315 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมกิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 2-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

โดยขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสมัครได้ตาม QR code ในท้ายเอกสารที่แนบมาด้วย