ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา เป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาสีขาว
11 มิ.ย. 63 17:09 น. 345 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนขอรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดและระดับกระทรวงพิจารณา บัดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 นั้น

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา เป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2560