สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เปิดรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2563
9 มิ.ย. 63 20:35 น. 227 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องทุกระดับ และกำหนดให้มีการสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา) ดำเนินการจัดสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะฮฺ) และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) จึงขอประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสามารถยื่นสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา