การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564
26 พ.ค. 63 16:41 น. 292 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น (บัญชีที่ ๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้นับระยะเวลาถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการส่งเอกสารดังแนบ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์