โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาศึกษาแบบอย่าง “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2562 ระดับจังหวัด
14 พ.ค. 63 11:26 น. 865 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจําปี 2562

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําหลักคิด หลักปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืน ตลอดไป และได้เริ่มดําเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ นั้น

โดยจังหวัดสงขลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเป็นผู้ดำเนินโครงการและได้คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ จังหวัดสงขลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด “สถานศึกษาพอเพียง” ปี 2562