แจ้งขยายเวลาการรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ
3 เม.ย. 63 15:46 น. 100 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามที่สช.สงขลาให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอแจ้งขยายเวลา จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็น วันที่ 30 เมษายน 2563 หากโรงเรียนนอกระบบใดยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลฯ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลของโรงเรียนโดยด่วน ซึ่งกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ https://pedc.opec.go.th หรือส่งแบบฟอร์มและสอบถามได้ที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์  โทร ๐๗๔–๓๓๗–๓๘๘ หรืออีเมล Orathai_06_1@hotmail.com รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้