โรงเรียนพระดาบสเปิดรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44
27 มี.ค. 63 13:35 น. 293 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดหรือผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนพระดาบสกำหนด สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.spe.go.th/news/detail/663 และสมัครโดยตรงส่งทางไปรษณีย์ไปยังมูลนิธิพระดาบส เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0 2282 7000 ต่อ 110 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ