แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
18 มี.ค. 63 13:39 น. 271 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์