ขอเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ ประจำปี 2563
17 มี.ค. 63 09:51 น. 158 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแก่ ยุวกาชาดที่กระทำความดี เสียสละบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมีระเบียบวินัย อุทิศตนเพื่อกิจการกาชาดและ ยุวกาชาด และมีศรัทธามุ่งมั่นสนับสนุนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯปี 2563 โดยรวบรวมตามแบบเสนอผลงานดังแนบส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา