การรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ
12 มี.ค. 63 11:11 น. 72 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด่วนที่สุด ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียนท่านผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามที่สช.สงขลาให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ ปรากฏว่า โรงเรียนนอกระบบยังดำเนินไม่ครบทุกโรงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลของโรงเรียนโดยด่วน ซึ่งกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ https://pedc.opec.go.th หรือส่งแบบฟอร์มและสอบถามได้ที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ โทร ๐๗๔–๓๓๗–๓๘๘ หรืออีเมล Orathai_06_1@hotmail.com ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ อนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลาและผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบใดไม่ดำเนินการ ดังกล่าวอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ฯลฯ