ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดเรื่องเล่าโครงการ “การสร้างสรรค์งานเขียนเรื่องเล่า”จังหวัดสงขลา
14 ก.พ. 63 15:43 น. 286 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดเรื่องเล่าโครงการ “การสร้างสรรค์งานเขียนเรื่องเล่า”จังหวัดสงขลา โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1-5 จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษาสงขลา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่งผลการคัดเลือกได้แก่ 

ลำดับที่ 1. นางสาวอัฟนาน     มะมิง         เรื่อง สงขลาเมืองที่ฉันรัก   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลีฮุดดีน)

ลำดับที่ 2. นางสาวชามีมย์  หมาดร่าหีม     เรื่อง สุขใจ ในสงขลา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ

ลำดับที่ 3. เด็กหญิงนูรดา  ตาเย๊ะ              เรื่อง สงขลาเมืองน่าอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน)

ลำดับที่ 4. เด็กชายพิชญานนท์  ปิติ         เรื่อง ของขวัญจากอดีต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนป่าเรียนวิทยา

ลำดับที่ 5. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์อ่อน     เรื่อง มาเที่ยวแล...คลองแหบ้านฉัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดและเจ้าของผลงานเรื่องเล่ายินยอมและอนุญาตให้เผยแพร่ได้