สช.สงขลา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563
7 ก.พ. 63 14:22 น. 133 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการส่งเสริมความเป็นไทย

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563