การรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ
5 ก.พ. 63 11:13 น. 771 ครั้ง
อรทัย เหมืองจา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดแบบรายงานแสดงกิจการและการประเมินตนเองของโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อกำหนดให้โรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลของโรงเรียนนอกระบบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

                           ๑. บันทึกข้อมูลโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ www.opec. go.th หัวข้อ ระบบงานสารสนเทศ > ระบบบูรณาการข้อมูลการศึกษาเอกชน (PEDC)

                             ๒. หากโรงเรียนไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล ฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แบบรายงานแสดงกิจการฯ  

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอให้ท่านดำเนินการกรอกข้อมูลของโรงเรียนนอกระบบให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยแบ่งการรายงานผล ดังนี้

๑.สำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (โรงเรียน , สถาบันศึกษาปอเนาะ , ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอจะนะ  เทพา นาทวีและสะบ้ายอ้ย ให้นำส่งรายงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในพื้นที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ 

๑. สำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (โรงเรียน , สถาบันศึกษาปอเนาะ) ที่ไม่ได้มีพื้นที่อยู่ในอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย  ให้นำส่งรายงาน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

กำหนดส่งรายงาน ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เพื่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลารวบรวมนำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อพิจารณาในการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป