ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4 ก.พ. 63 13:28 น. 122 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างๆ กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study and Open Approach) และการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ จัดเวทีการแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 6 ทั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 1,500 บาท /คน  โดยสามารถติดตามและสมัครได้ทาง เว็ปไซต์ https://www.tsmed.or.th/tsmed6. ผู้ประสานงานโครงการ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล 081 678 3539