ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 ธ.ค. 62 09:57 น. 353 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณเดือนมกราคม 2563 ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และอาชีวศึกษา (ชั้นปีที่1-3) ในจังหวัดสงขลา  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) และอาชีวศึกษา (ชั้นปีที่ 1-3) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ wwww.moscamp-songkhla.com และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาwww.songkhlapao.go.th (รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 260 คน มีสิทธิเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี หลักสูตร Microsoft Word 2016 ,power point 2016 และ Adobe Photoshop CS6