ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 ธ.ค. 62 16:51 น. 378 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากำหนดจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประมาณเดือนมกราคม 2563 ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ wwww.moscamp-songkhla.com และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา www.songkhlapao.go.th (รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2562 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบให้ผู้สมัครทราบก่อนถึงวันสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 160 คน มีสิทธิเข้ารับการอบรมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร Microsoft Word 2016 และ Microsoft power point 2016