ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563
19 พ.ย. 62 16:33 น. 291 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลและนิติบุคคลที่ดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาอย่างกว้างขวาง สามารถเป็นแบบอย่างของ การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติจนเป็นที่ประจักษ์ชัด และเป็นที่ยอมรับของให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ทำสังคมคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาของชาติ จึงมีการประกาศสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563  ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลตามแบบที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้โดยตรง ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา