ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูให้มีความชำนาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning
18 พ.ย. 62 11:35 น. 409 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแนวนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูให้มีความชำนาญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning และรอบรู้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียน ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Maximizing Student Engagement 2019”  โดยเรียนเชิญรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องละไม่เกิน 3 ท่าน)  มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. ณ โรงแรม BP Grand Tower Hatyai อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ทางบริษัท โททอล เอ็ดดูเคชั่น โซลูชั่น จำกัด (TES-Thailand) เป็นผู้รับผิดชอบค่าสัมมนา อาหารกลางวัน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางโทรสาร. 02-089-2425 หรือทางอีเมล์ thtes0002@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารแนบ