ขอเชิญชวนรวมผลงานการประกวดในหัวข้อ "นี่คือชีวิตของฉัน" (Here is my Life)
15 พ.ย. 62 09:21 น. 441 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ Asian Children's Enikki Festa 2019 - 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดวาดภาพพร้อมเขียนคำบรรยาย หรือสมุดบันทึกภาพประจำวัน"เอนิกกิ" สำหรับเด็กอายุ 6 - 12 ปี โดยได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก National Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAL) โดยโครงการดังกล่าวเชิญชวนเด็กอายุ 5 - 12 ปี จากประเทศต่างๆ ในเอเชียรวม 24 ประเทศ ให้บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ความเป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ผ่านงานศิลปะ

ขอเชิญช่วนให้นักเรียนอายุ 5 - 12 ปี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ โดยส่งผลงานการประกวดในหัวข้อ "นี่คือชีวิตของฉัน" (Here is my Life) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 3 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2209 375 โปรดวงเล็บมุมซอง "ประกวดศิลปะเด็ก Enikki 2019 - 2020" ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้