ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม“งานพลังคนดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดสงขลา ประจำปีพุทธศักราช 2562”
14 พ.ย. 62 15:42 น. 368 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดี จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟู ศีลธรรมโลก ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา เพื่อเป็นการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”และโรงเรียนวิถีพุทธ อนึ่งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรมและทักษะการปฏิบัติบทฝึกห้องเรียนแห่งความดี ผ่านกิจกรรม Active based Learning และการร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพุทธบูชา ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯจึงได้จัด “งานพลังคนดี V-star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก จังหวัดสงขลา ประจำปีพุทธศักราช 2562” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 เดือน ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 

ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งแบบตอบรับ ผ่านช่องทาง e-Filling หรือช่องทางอื่นๆ ตามแต่เห็นสมควร โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ คุณ นิติกร ภักดีวานิช โทรศัพท์หมายเลข 09-9286-5546 หรือ E-mail : pae.bk25@gmail.com ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการได้ตามเอกสารที่แนบ