เชิญชวนร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563
12 พ.ย. 62 14:49 น. 704 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักภาษาไทยและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และประกาศให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2562 

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 รายละเอียดดังแนบ หรือดูรายละเอียดทาง http://www.cuture.go.th และผู้สมัครต้องส่งประวัติพร้อมหลักฐานแสดงความสามารถหรือผลงานดีเด่น ด้านการพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย โดยส่งมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ถนนสุขุม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

หลักเกณฑ์และใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ