ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2562
12 พ.ย. 62 14:10 น. 256 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน 2514 จวบจนปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอายุครบ 48 ปี ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชา ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถของแต่ละบุคคลที่พึงประสงค์จะศึกษาต่อ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงของประเทศ มีความเจริญก้าวหน้าตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และขยายไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นการรำลึกถึง วันก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอจัดกิจกรรม "วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง" 

ขอเชิญชวนร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยในวันดังกล่าว

เวลา 06.30 น. ทำพิธีทางศาสนาพุทธ

เวลา 09.09 น. พิธรบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหง

เวลา 10.30 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม