เชิญชวนร่วมสมัครโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
22 ต.ค. 62 11:00 น. 672 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (พว.) จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในหัวข้อเรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ ด้วยตนเอง Active Learning (AL) โดยกำหนดจัดโครงการฯ ระดับประถมศึกษาในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ และระดับปฐมวัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หากโรงเรียนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมทางโทรสาร หมายเลข ๐๒-๖๖๙-๕๑๒๔ หรือสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่ wwww.iadth.com ภายในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

หรือตามลิงค์ได้เลย https://www.sites.google.com/site/pwtraining2020/home?fbclid=IwAR1NUtQbQq-0W6xtcdyCt9yzTdrDWPZnF2uaYodTVSr5kRDBa2G94jno2ZU