ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓
18 ต.ค. 62 16:10 น. 147 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรและหน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสามารถ ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://thairy.redcross.or.th และส่งผลงาน ไปยังสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ๑๘๗๑ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒