ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประพฤติตนตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2562
25 ก.ย. 62 10:23 น. 269 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ประพฤติตนตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้ได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภาเสร็จสิ้นแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ