เชิญร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
20 ก.ย. 62 14:56 น. 464 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย กองการศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยมีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษาโครงการ ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้กับเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่ยุทธศาสตร์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวแก่ครูในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ โดยส่งแบบตอบรับไปยัง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 โทรสาร 034-257-218 หรือ E-mail : wenika2009@hotmail.com หรือ ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวเวณิกา แซ่ตั้ง 087-155-4994

http://encamp2019.com/main/about/