สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา ประกาศปิดทำการในวันที่ 20-25 กันยายน 2562
18 ก.ย. 62 15:35 น. 313 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้กำหนดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งการมอบนโยบายการบริหารงาน ของเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20-25 กันยายน 2562  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา จึงประกาศปิดทำการในวันที่ 20-25 กันยายน 2562 จึงขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาให้แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้ทราบทั่วกัน