ปสกช.จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
เมื่อ 13 ก.ย. 62, 16:41 น.
โดย นายปรัชญา รุ่งเรือง

สำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ปสกช.จังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน โดยสามารถส่งแบบตอบรับ ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ  ปสกช.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ทาง E-mail : Siriwany4@gmail.com  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 ทั้งนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางศิริวรรณ แหยะเจริญ 06-3082-3869 นายอับดลฟัตตะห์  เจะโสะเจะหลี 08-9462-3375 

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการอบรม และแบบตอบรับการอบรม ได้ตามเอกสารแนบ