ประชาสัมพันธ์ การถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการกู้แก่ สมาชิกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562
9 ก.ย. 62 15:17 น. 160 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ได้กำหนดการถือใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการกู้แก่ สมาชิกสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 โดยบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562  ในการนี้ขอแจ้งสมาชิกในหน่วยงาน (สช.สงขลา)ได้รับทราบระเบียบดังกล่าว และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์หมายเลข 074-582881-4 ต่อ 201,205,206,207,602,062-2436198