ขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
เมื่อ 6 ก.ย. 62, 13:54 น.
โดย นายปรัชญา รุ่งเรือง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา  เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในวันและเวลาราชการ

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือกำหนดนัดวันเวลาเข้าศึกษาดูงาน ได้ทางโทรศัพท์ 0 2141 8958 - 61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ