รับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
6 ก.ย. 62 11:27 น. 242 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

      ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 28 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป - มีอายุไม่เกิน 55 ปี - มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ - มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน - มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ใบรับรองแพทย์) - สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ประมาณ 68,000 บาท)

ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครไปที่ สำนักงานเลขาธิการครุสภา ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6กันยายน 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการรายละเอียดตามเอกสารแนบ