ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานและสมัครร่วมกิจกรรมโครงการสืบศาสตร์  สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
23 ส.ค. 62 16:51 น. 356 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการสืบศาสตร์  สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ได้เรียนรู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากศิลปินแห่งชาติ

ในการนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เชิญชวนร่วมงานและสมัครร่วมกิจกรรม ส่งนักเรียนนักศึกษา อาจารย์ เข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา