ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
เมื่อ 22 ส.ค. 62, 17:19 น.
โดย นายปรัชญา รุ่งเรือง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศ ให้ยื่นคัดค้านต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศ