ประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
22 ส.ค. 62 17:19 น. 138 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใด ตามรายชื่อในประกาศ ให้ยื่นคัดค้านต่อสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศ