ประชาสัมพันธ์ "รายชื่อผู้สมัครและกำหนดตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2562"
เมื่อ 9 ส.ค. 62, 10:48 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ตามที่มูลนิธิครูดีศรีสงขลา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2562 ในแต่ละประเภท พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามเกณฑ์การสรรหามายังมูลนิธิครูดีศรีสงขลานั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครและกำหนดตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ