ประชาสัมพันธ์ "รายชื่อผู้สมัครและกำหนดตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2562"
9 ส.ค. 62 10:48 น. 525 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ตามที่มูลนิธิครูดีศรีสงขลา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2562 ในแต่ละประเภท พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามเกณฑ์การสรรหามายังมูลนิธิครูดีศรีสงขลานั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้สมัครและกำหนดตารางประเมินเพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลครูดีศรีสงขลา ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ