ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2562"
เมื่อ 9 ส.ค. 62, 10:21 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา งานคุรุสภา ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา , รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ประจักษ์

ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาในสังกัดที่สนใจ สามารถส่งผลงานมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในระยะเวลาดังนี้

1.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 กำหนดส่งภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562

2.การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 กำหนดส่งภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

3.การคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 กำหนดส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และการจัดทำรูปเล่มผลงาน สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ