ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 (สอบคัดเลือกครั้งที่ 1)
6 ส.ค. 62 15:34 น. 1,809 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถสูงขึ้น ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการดังกล่าว (สอบคัดเลือกครั้งที่ 1) ในวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กำหนดรับสมัครสอบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th, http://genius.ipst.ac.th โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ