มูลนิธิครูดีศรีสงขลาเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ต้า-บันดุง) ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
2 ส.ค. 62 11:51 น. 389 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ด้วยมูลนิธิครูดีศรีสงขลา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1) กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้เดี่ยวกับการศึกษา ภาษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (จาการ์ต้า-บันดุง) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ไปยังมูลนิธิครูดีศรีสงขลา ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณถนอม คำสุข 08-1969-2705 และคุณสาวิตรี แก้วจินดา 08-2627-7786  ผู้ใจสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ