สำนักงานคณะกรรมการส่งการศึกษาเอกชน ขอเชิญบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
เมื่อ 2 ส.ค. 62, 09:15 น.
โดย นายปรัชญา รุ่งเรือง

ด้วยในปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดเกาะหลักพระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ ที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปี 2562 ในการนี้ขอเรียนเชิญบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วิสุทธิกษัตริย์ บัญชี 006-0-20419-2  ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน สช.”