ประชาสัมพันธ์ "การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562"
11 ก.ค. 62 08:39 น. 567 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วยมูลนิธิทวี บุญยเกตุ จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 จำนวน 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ และไม่ต่อเนื่อง โดยทุนการศึกษาที่ให้ประกอบด้วย

1.ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน

2.ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 2 ทุน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งแบบคำร้องขอรับทุน (ตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะเสนอรายชื่อไปยังมูลนิธิทวี บุณยเกตุ พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ต่อไป