ประกาศผลการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เมื่อ 3 ก.ค. 62, 18:18 น.
โดย นายสุชาติ ชิรยานนท์

ตามหนังสือที่ ศธ 0211.13/2133 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง การคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา คัดเลือกผลงานประเภทละ 2 ผลงาน และประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นั้น

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แต่ละประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ 

2. ประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ได้แก่ โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ และโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นางสาวมูนา หมัดอะด้ำ โทร 085-6730949