ประชาสัมพันธ์ "ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562"
1 ก.ค. 62 10:46 น. 293 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วยมูลนิธิทวี บุญยเกตุ จะมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้น 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ทุกสังกัด จังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวแก่นักเรียนที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา และส่งแบบคำขอรับทุนไปยัง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อจะเสนอรายชื่อไปยังมูลนิธิทวี บุณยเกตุ พิจารณาคัดเลือกต่อไป