ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนฯ ( มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
14 มิ.ย. 62 17:55 น. 2,165 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

231993_รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่_๕_ผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf