การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐
6 มี.ค. 60 03:19 น. 631 ครั้ง
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโสยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ ตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี จนเกษียณอายุราชการ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ในการนี้ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ทราบและยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ได้ที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ นี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสประจำปี-2560 แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ-2560-(มอ แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน-(มอ