ประชาสัมพันธ์ "การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
เมื่อ 10 มิ.ย. 62, 11:21 น.
โดย นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดโครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครู อาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นการติดตามประเมินผลในเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2562 และกำหนดสอบครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ดังกล่าวให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.niets.or.th