ประชาสัมพันธ์"ทุนอบรมภาษาอาหรับของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ปีการศึกษา 2019/2020"
7 มิ.ย. 62 09:37 น. 907 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนอบรมภาษาอาหรับของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ให้แก่นักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2019/2020 จำนวน 1 ทุน เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน - สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งผู้ได้รับทุน จะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 255 ปอนด์อียิปต์ รวมทั้งที่พักในมหาวิทยาลัย หรือ ค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 300 ปอนด์อียิปต์ กรณีที่จัดหาที่พักนอกมหาวิทยาลัย ส่วนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าเดินทางระหว่างประเทศผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนอบรมดังกล่าว แก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. มีสัญชาติไทย 3. หากเป็นผู้มีความรู้ภาษาอาหรับจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในวัน และเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ หมายเลขโทรศัพท์ 08-3192-8047