ประชาสัมพันธ์ "โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้"
6 มิ.ย. 62 12:03 น. 714 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา กำหนดจัดงาน “โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดนำนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน และร่วมชมนิทรรศการตามโครงการดังกล่าว ฯ โดยสามารถจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันที่ http://gg.gg/yalascience หรือ https://sites.google.com/dei.ac.th/yalascience/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR3sIXnKBDFSvEnTcag2K8gpIkSku82MaEoih92W5lWjJnLHRTll0aoQ1zQ